RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych RODO

Na podstawie art.13 ust 1 i ust 2 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Skład Opału Broniewo 25, Broniewo 25. 88-180 Złotniki Kujawskie
2) Kontakt z Administratorem Ochrony Danych – weglo-dam@wp.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia tych usług zgodnie z zawartą umową, podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO,
b) wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom, sądowi i prokuratorowi), podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO,
c) dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy, podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO,
d) marketingu usług świadczonych przez Administratora danych, podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO.
4) Państwa dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub z powszechnie dostępnych źródeł.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane: przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z takiej umowy (3 lata od rozwiązania umowy), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług, lub jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą.
6) Podanie przez Państwa danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, stanowić może jednakże warunek zawarcia umowy,
7) Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
9)Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
10) Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego
11) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODS, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.